Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Twój koszyk 0 zł
Kategorie
PL / zł

Reklamacje i zwroty

Szanowny Kliencie,

Jesteśmy zaangażowani w ochronę Twoich praw, w tym również Twojego prawa do złożenia reklamacji. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności za wady sprzedanych przez nas produktów oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na mocy przepisów ustawowych dotyczących rękojmi.


Gwarancja

Składanie reklamacji w Autoryzowanym Serwisie Producenta

Najskuteczniejszym sposobem na rozwiązanie problemu z usterką jest zgłoszenie reklamacji bezpośrednio u Producenta.

Procedura składania reklamacji oraz dane kontaktowe serwisu (numer telefonu, adres e-mail oraz siedzibę) znajdują się na karcie gwarancyjnej, którą dołączamy do towaru lub mogą Państwo uzyskać te informacje, wysyłając e-mail na adres sklep@betkowskiservice.pl . Prosimy o podanie w treści wiadomości: nazwy producenta sprzętu, numeru zamówienia lub dokumentu sprzedaży oraz informacji dotyczących przedmiotu reklamacji i okoliczności jej powstania.

Zwróć uwagę !

 Wiele usterek może być rozwiązanych podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Producenta,

Mogą również Państwo zgłosić naprawę w ramach gwarancji bezpośrednio u nas. Natomiast zgłoszenie za pośrednictwem nas może wydłużyć proces jej rozpatrzenia o 4-5 dni ze względu konieczności nawiązania kontaktu pomiędzy Producentem dopiero po otrzymaniu przez nas towaru.

Zwróć uwagę !

Przy odsyłaniu produktu, prosimy o odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie towaru na potrzeby transportu. Aby przyspieszyć proces zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy dołączyć do przesyłki następujące dokumenty: zgłoszenie reklamacyjne, oryginał lub kopię dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną

Rękojmia

Prosimy pamiętać, że jeśli dany produkt objęty jest również gwarancją, możesz złożyć reklamację na podstawie gwarancji. W takim przypadku, adresatem reklamacji będzie gwarant (najczęściej producent), którego dane znajdziesz w karcie gwarancyjnej(lub bezpośrednio na stronie producenta), dostarczonej razem z zakupionym produktem. Jeśli wolisz, możemy również przesłać kartę gwarancyjną w formie pliku PDF na wskazany adres e-mail. Gwarancja określa zakres Twoich uprawnień w sposób szczegółowy. Jednak warto pamiętać, że skorzystanie z gwarancji nie wpływa na Twoje prawa wynikające z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Podstawy i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi są uregulowane ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem jest wyłączona.

Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi obowiązuje, jeśli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Klientowi.

W przypadku wyboru tej formy zgłoszenia prosimy o podanie w opisie reklamacji:

1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;

3) swoich danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Składając reklamację, możesz skorzystać z naszego przykładowego formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Wypełniony formularz lub inną wybraną przez Państwa formę opisu reklamacji prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres sklep@betkowskiservice.pl lub tradycyjną na TOMASZ BĘTKOWSKI Firma Handlowo Usługowa Dział Reklamcji
Raciechowice 243, 32-415 Raciechowice
. Potwierdzeniem prawidłowego zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, będzie otrzymanie informacji zwrotnej z numerem nadanej reklamacji). Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia prosimy o podanie terminu, adresu i numeru telefonu w celu umówienia kuriera po odbiór reklamowanego towaru.

Naprawa lub wymiana towaru jest uregulowana w szczególności w art. 43d ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r Dz.U z 2014r poz. 827 ze zm. zgodnie z którym:

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

2. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

4. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.

5. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument może skorzystać m.in. z:

pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/

internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution), zapewnianej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 

 

Opublikowano: